6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

 

7-9 Ekim 2015, Seferihisar/İZMİR

Bildiriler

1. Antalya’daki PM10 Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Ahmet Mustafa Tepe, Güray Doğan
2. Kabarcıklı Kolonda Kalsiyum Asetat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu
Duygu Uysal, Özkan Murat Doğan, Bekir Zühtü Uysal
3. Toz Taşınımı Mekanizmasındaki Farklılıklar: İki Farklı Toz Taşınımı Olayı
Cihan Dündar, Kahraman Oğuz, Gülen Güllü
4. Zonguldak Metropoliten Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi
Özgür Zeydan, Yılmaz Yıldırım
5. Düzce İlinde Bazı İnorganik ve Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlarının Mevsimsel ve Alansal Dağılımlarının Belirlenmesi
Zehra Bozkurt, Gülzade Küçükaçıl, Narin Polat, Özlem Özden Üzmez, Tuncay Döğeroğlu, Eftade O. Gaga
6. Bolu Şehir Merkezinde Toplanan Sıralı Yağmur Örnekleri Kompozisyonu ile Kirlilik Taşınım Mekanizmalarının Belirlenmesi
Melike Büşra Bayramoğlu, Serpil Yenisoy Karakaş, Duran Karakaş
7. Dünya Karbon Emisyon Piyasalarında Türkiye’nin Yeri
Fulya Ekinci, Barbaros Gönençgil
8. Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı ve Bilgileri: İYTE Örneği
Sait C. Sofuoğlu, Simge Bahçevancı, Nilgün Sofuoğlu Kılıç, Nuray Sakallı-Uğurlu
9. Düzce İlinde Partikül Madde PM10 Konsantrasyonlarının ve Element İçeriklerinin Belirlenmesi
Zehra Bozkurt, Fatih Taşpınar, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Özlem Özden Üzmez, Beyhan Pekey, Hakan Pekey
10. X Işınları Floresan Spektrometresi ile Saptanmış, PM2.5/PM10 Filtrelerindeki Solunabilir Partiküllerin İçerdiği Element Dağılımlarının İstatistiksel Yöntemler ile Araştırılması
Tanıl Akyüz, Sermin Örnektekin, Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat
11. Kocaeli İli Körfez İlçesi’ndeki Sanayi Kaynaklı Emisyonların Kent Atmosferindeki Dağılımlarının CALPUFF Modeli ile Belirlenmesi
Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak
12. Bolu İli Tavukçuluk Sektöründeki Tavuk Dışkısı ve Kümes Altlıklarının Alternatif Yakıt Olarak Çimento Fabrikasında Yakma İşlemi ile Bertarafı
Ferhat Yılmaz, Fatma Öztürk
13. İzmir’de Poliklorlu Bifenil Derişimleri ve Potansiyel Kaynak Bölge Tahmini
Elif Güngörmüş, Halil Çelik, Tuğba Ugranlı, Perihan Binnur Kurt Karakuş, Kadir Gedik, Eser Ökten, Sait C. Sofuoğlu, Aysun Sofuoğlu, Kevin C. Jones
14. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Poliaraomatik Hidrokarbon PAH ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Faruk Dinçer, Özgen Ercan, Özcan Ceylan
15. Organoklorlu Pestisitler İçin Pasif Örnekleme Yöntemi ile Ulusal Hava Kirliliği Profilinin Belirlenmesi – Ön Çalışma
Tuğba Ugranlı, Halil Çelik, Elif Güngörmüş, Perihan Binnur Kurt Karakuş, Kadir Gedik, Eser Ökten, Sait C. Sofuoğlu, Aysun Sofuoğlu, Henry Alegria, Kevin C. Jones
16. İstanbul Atmosferinde Pasif Örnekleme Metodu Kullanılarak Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi
Özgen Ercan, Faruk Dinçer, Özcan Ceylan
17. Poliüretan Köpük Bazlı Pasif Hava Örnekleyicilerin Hava Kalitesi İzleme Amacıyla Sıcak Bölgelerde Kullanımı ve Olası Belirsizlikler
Emine Can Güven, Dilek Bolat, Kadir Gedik, Perihan Binnur Kurt Karakuş
18. Düşük Ekonomik ve Çevresel Maliyetli Elektrik Üretim Seçeneklerinin Modellenmesi ve Analizi
Gordhan Das Valasai, Merih Aydınalp Köksal
19. Prinanın Yüksek Kükürtlü Kömürle Birlikte Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması, Biyokütle-Kükürt Etkileşiminin Topaklaşmaya Etkisinin İncelenmesi
Murat Varol, Aysel T. Atımtay
20. İstanbul Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Çalışmalarıyla Beraber Sera Gazi Salınımının Kontrolü
Orhan Sevimoğlu
21. İstanbul’daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi
Doğanay Tolunay
22. UOB’ler Açısından Ankara Şehrinin Hava Kalitesinin İncelenmesi
Sanaz Lakestani, Gülen Güllü
23. Topraktaki Poliklorlu Bifeniller’in (PCBs) Analizi
Rabia Büşra Akkartal, Tansel Topal, Semra G. Tuncel
24. Hava Kirleticilerinin Ultrasonik Banyo ile Ekstraksiyonu ve GC-MS İle Analizi
Tansel Topal, K M Sifatullah, Gülşah Keskin, Rabia Büşra Akkartal, Toghrul Almammadov, Semra G. Tuncel
25. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Atmosferi Aerosolleri Kimyasal Kompozisyonunun Karşılaştırılması
İlker Balcılar, Abdullah Zararsız, Yakup Kalaycı, Güray Doğan, Gürdal Tuncel
26. Ev Tozlarında Ağır Metal ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon PAH Derişimleri
Parisa Babaei, Betül Kurada, Gülen Güllü
27. Karbon Ayak İzi Tespiti ile Araç Muayene İstasyonu Yer Seçimi: Zonguldak-Devrek Örneği
Serkan Ören, Sefa Kocabaş
28. Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Ebru Koçak, Seda Aslan Kılavuz, İpek İmamoğlu, Gürdal Tuncel
29. Türkiye İmalat Sanayinde Temiz Üretim Uygulamaları ile Sera Gazı Azaltımı
Kumru Rende, Ceren Tosun, Şeyma Karahan, Recep Partal, Emrah Şık, Tuba Budak, Ayşegül Avinal, Ahmet Günay
30. Meriç-Ergene Havzası’nda Toprak ve Liken Örneklerinde PAH, PCB ve OCP Seviyelerinin Belirlenmesi
Asude Hanedar, Elçin Güneş, Gül Kaykıoğlu, Suna Özden Çelik, Evren Cabi
31. Kirlilik ve İnsan Sağlığı: Meyvelerde Bulunan Kalıntı Analizi
Gülşah Keskin, K M Sifatullah, Semra G. Tuncel
32. Çevresel Örneklerde Pestisit Analizi; Su ve Toprak Kirliliği
K M Sifatullah, Semra G. Tuncel
33. Türkiye için OMI SO2 Verileri İle Yer SO2 Ölçümlerinin Kıyaslanması
Ertuğ Fıratlı, Burçak Kaynak Tezel
34. Dış Hava Kirliliği Kontrolünde Pasif Örnekleme
Toghrul Almammadov, Gürdal Tuncel, Semra G. Tuncel
35. Bolu İli PM10 ve PM2.5 Örneklerinin Kompozisyonları
Hatice Karadeniz, Fatma Öztürk, Duran Karakaş, Serpil Yenisoy Karakaş
36. Maya Endüstrisi Koku Problemi ve Çözümleri: Pakmaya Deneyimi
Mustafa Türker, Seval Karadağ, Yusuf Işık, İsmail Ertan
37. PM2.5 ve Ultra İnce Partikül Maddelerin Kütlesel Derişimlerinin ve Toksisitesinin Belirlenmesi
Gülnihal Kara, Merve Kaya
38. Kütahya’da Bazı İnorganik Bileşenlerin NO2, SO2 ve O3 Mevsimsel ve Alansal Değişimlerinin İncelenmesi
Narin Polat, Özlem Özden Üzmez, Akif Arı, Hicran Altuğ, Ozan Devrim Yay, Tuncay Döğeroğlu, Eftade O. Gaga
39. Kırsal ve Kentsel İstasyonlarda Toplanan Partikül Maddenin Boyut Dağılımı ve Kimyasal Kompozisyonu
Pelin Ertürk, Akif Arı, Eftade O. Gaga
40. Bir Sanayi Bölgesinde Zeytin Ağacı Yapraklarındaki İz Elementler Yardımıyla Hava Kirliliğinin İzlenmesi
Yağmur Meltem Aydın, Cansu Yatkın, Hasan Altıok, Melik Kara, Tolga Elbir
41. Biga Yarımadasının Kuzey Batısında Yer Alan Kırsal Alanlardaki Troposferik Ozon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Deniz Sarı, Selahattin İncecik, Nesimi Özkurt
42. Türkiye’de Ormansızlaşma ile Kaybedilen Karbon Miktarları
Doğanay Tolunay
43. Çoklu Doğrusal Analiz Yöntemiyle Uçucu Organik Bileşiklerin Atmosferdeki Konsantrasyonlarına Etki Eden Meteorolojik Faktörlerin İncelenmesi
Sema Yurdakul, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel
44. Çimento Sektörü, Döner Fırın Bacalarından Çıkan Ağır Metal Sonuçlarının İncelenmesi, Yakıtlara Göre Değişimlerin İncelenmesi
Birkan İskan, H. Cihan Sidal, Ufuk Malak
45. Atmosferik Nanopartiküllerin Sağlık ve Çevre Etkileri, Mevcut Ölçüm Teknikleri
S. Sinan Keskin
46. Yaş Çökelme Örneklerinde PAH, Elementel Karbon, Organik Karbon Kompozisyonunun ve Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi
Melike Dörter, Eda Sağırlı, Tuğçe Demir, Hatice Karadeniz, Duran Karakaş, Serpil Yenisoy Karakaş
47. Ankara’da Kentsel Alanda Uçucu Organik Bileşiklerin Kaynak Katkı Paylarının Belirlenmesi
Ezgi Sert, Seda Kılavuz, İpek İmamoğlu, Elif Sena Uzunpınar, Gürdal Tuncel
48. Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinden Kaynaklanan Kirliliğin Azot Oksitlerin (NOX), İncelenmesi, Çevre ve İnsanSağlığı Üzerine Etkileri
Ufuk Malak, Birkan İskan, Ercan İhtiyar, Burak Çınarlı
49. Eskişehir Bölgesindeki Bir Çimento Fabrikası Emisyonlarının Dağılımının İncelenmesi
Pınar Sonkurt, Emre Can, Eftade O. Gaga, Ozan Devrim Yay
50. İstanbul Anadolu Yakası Hava Kirliliğinin PM10 ve PM2.5 Açısından Değerlendirilmesi
Ufuk Malak, Kadir Alp
51. Biyojenik Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Farklı Çevresel Koşullar Altında Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi
Gülcan Öz, Tolga Elbir
52. Karbon Ticareti Çalışmaları
Gülcan Öz, Vildan Gündoğdu
53. Kütahya’daki Termik Santral Bölgesinde Uçucu Organik Bileşiklerin UOB Alansal ve Mevsimsel Dağılımı
Gülzade Küçükaçıl, Özlem Özden Üzmez, Akif Arı, Eftade O. Gaga
54. Kütahya Kentsel ve Kırsal İstasyonlarında Toplanan Partikül Maddenin In Vitro Genotoksisite ve Sitotoksisite Değerlendirmesi
Gonca Çakmak Demircigil, Esra Emerce, Pelin Ertürk, Akif Arı, Roel F. Schins, Sema Burgaz, EftadeO. Gaga
55. Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) Ekolojik Etkileri Üzerine Değerlendirmeler
M. Doğan Kantarcı
56. Yalova Kent Merkezinde BTEX Konsantrasyonlarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Belirlenmesi ve Kirlilik Haritalarının Çıkarılması
Lokman Hakan Tecer, Şermin Tağıl, Merve Fıçıcı
57. Doğu Akdeniz Atmosferinde Sülfat Seviyelerini Etkileyen Kaynak Bölgelerinin Belirlenmesi
Zeynep Malkaz, Seda Aslan Kılavuz, R. Fikret Yıkmaz, Zuhal Akyürek, Gürdal Tuncel
58. Türkiye’nin Akdeniz Sahilinde Yer Alan Şehirlerindeki PM10 ve SO2 Konsantrasyonlarının İncelenmesi
Güray Doğan, Ahmet Mustafa Tepe
59. Meteorolojik Atmosferik Sayısal Model İle Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi ve Dağılım Modellerinde Kullanılması
İsmail Ulusoy, Selim Şahin, Hüseyin Toros
60. Elektrik Ark Ocaklı Çelikhane Tesislerinin; Hava Kirleticileri, Emisyon Kontrol ve Azaltım Teknikleri
A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman Sanalan
61. Bolu Tünelinde Trafik Kaynaklı Partikül ve Gaz Fazı PAH Emisyonları ve Emisyon Faktörleri
Duran Karakaş, Fikriye Tuğçe Demir, Serpil Yenisoy Karakaş
62. Bolu Tünel Havasının ve Yol Tozunun Elementel ve Organik Karbon Kompozisyonun Belirlenmesi, Emisyon Faktörlerinin Hesaplanması
Fikriye Tuğçe Demir, Serpil Yenisoy Karakaş, Duran Karakaş
63. Uzaktan Algılama İle Türkiye’nin SO2 Emisyon Envanterinin Oluşturulması
S. Yeşer Aslanoğlu, Levent Türker, Gülen Güllü
64. İç Ortam Tozu PBDE Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Mihriban Civan, Merve Kara
65. Bolu İl Merkezinde Kış Mevsiminde Toplanan PM2.5-10 ve PM2.5 Fraksiyonlarını Etkileyen Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi
Fatma Öztürk, Melek Keleş
66. Bolu İl Merkezinde Toplanan Partikül Madde Örneklerinin Kimyasal Kompozisyonunun Parçacık Boyutu İle Değişiminin İncelenmesi
Soulemane Halif Ngagine, Melek Keleş, Fatma Öztürk
67. Derin Kızartma Sırasında İç Ortama Salınan Partikül Maddenin Kimyasal Kompozisyonunun İncelenmesi
Elif Cihan, Berfin Tanış, Nurseli Soy, Nergis Özaslan, Melek Keleş, Mehdi Amouei Torkmahalleh, Hediye Sumru Ünlüevcek, Fatma Öztürk
68. Konya Hava Kalitesi Değerlendirmesi, Kirletici Dağılımları Ve Nüfus/Maruziyet İlişkisi
 Hasan Basri Güneş, İbrahim Tekin, Handan Kaynakoğlu, Cengiz Dalkılıç, Esra Aslan
69. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Hesaplanması ve Raporlanması; Demir Çelik Sektörü Örneği
Vildan Gündoğdu, Turgut Eliçora, Pınar Dikmelik
70. TMBG Organik Çözücüsünün 1-Hekzanol ve 1-Propanol İçerisindeki CO2 Tutma Mekanizmasının DFT Yöntemiyle İncelenmesi
Hilal Tankal, Özge Yüksel Orhan, Erdoğan Alper, Hakan Kayı
71. Regresyon Haritalama (Alan Kullanımı Regresyon Modeli) Yöntemi İle Kütahya İlinde Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Sevim Burçin Can, Akif Arı, Özlem Özden Üzmez, Eftade O.Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Ozan Devrim Yay
72. Anadolu UOB Pasif Örnekleyicisinin Ticari Pasif Örnekleyicilerle Performans Karşılaştırma Çalışmaları
Özlem Özden Üzmez, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu, Eftade O. Gaga
73. Kocaeli İli Yol Tozlarında Poliklorlu Bifenil Seviyelerinin Belirlenmesi
Demet Arslanbaş, Mihriban Civan
74. Marmara Bölgesi Hava Kalitesinin İstatistiksel Yöntemlerle Analizi
Onur Gümüş, Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat, Ramazan Özçelik, Ergün Gedik, İsmail Solakoğlu
75. Hava Kirliliği Kontrolünde Bilgi Yönetimi: Performans Göstergeleri Yaklaşımı
A.Teoman Sanalan, Kerime Sarıoğlu
76. Bir Metal Kaplama Tesisi Kapalı Ortamında İnce Partiküllerin Konsantrasyonu ve Boyut Dağılımının Belirlenmesi
Nevran Sultan Çalışkan, Burcu Onat, Ülkü Alver Şahin
77. Yarı-Kentsel Bir Bölgede Toplanan PM2.5 Örneklerinde İkincil Organik Karbon Miktarının Belirlenmesi
Akif Arı, Eftade O. Gaga
78. Yarı-Kentsel Bir Bölgede Toplanan PM2.5 Örneklerinin Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi
Akif Arı, Pelin Ertürk, Eftade O. Gaga
79. Bir Gaussian Dispersiyon Modeli İle Çanakkale’de Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi
Gizem Tuna, Tolga Elbir, Sibel Menteşe
80. D.E.Ü. Tınaztepe Yerleşkesi’nde Ağaç Bileşenleri Üzerinde İz Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Kirletici Kaynakların Tespit Edilmesi
Yağmur Meltem Aydın, Pelin Kavak, Melik Kara, Tolga Elbir
81. Kütahya’nın Kırsal ve Kentsel İstasyonlarındaki PM2.5 Örneklerinin Radikal Oluşturma Potansiyellerinin İncelenmesi
Eftade O.Gaga, Gülzade Küçükaçıl, Mustafa Odabaşı, Thomas Kuhlbush, Bryan Hellack
82. Eskişehir’de Temiz Hava Planlarının Hazırlanma Sürecinde Uygulanan Toplum Algısı Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Dedeoğlu, Hicran Altuğ, Tuncay Döğeroğlu
83. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Hesaplanması: Çorlu İlçesi Örneği
Dilek Ünsal, Hatice Kübra Erdoğan, Büşra Bahçacı, Mine Bulut, Gamze Söyler, Begüm Cokay, Merve Fıçıcı, Lokman Hakan Tecer
84. Kütahya’da Yaşayan İlkokul Çağındaki Çocukların Hava Kirleticilerine Kişisel Maruz Kalımlarının Ön Değerlendirme Çalışması
Hicran Altuğ, Ayşe Özlem Yılmaz, Ozan Devrim Yay, Özlem Özden Üzmez, Sevim Burçin Can, Tuncay Döğeroğlu, Eftade O. Gaga
85. Hava Kalitesi İzleme Sürecinde Mevcut Durum ve CAFE Direktifi Gerekliliklerine Göre Kentleşmede Hava Kalitesi Unsuru
Zeliha Gemici, Onur Kale, Betül Keskin Çatal
86. Kütahya’da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Emisyon Envanteri ve Hava Kalitesi Modelleme
Gizem Tuna, Hicran Altuğ, Tolga Elbir, Eftade O. Gaga
87. Kütahya Atmosferinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon ve Poliklorlu Bifeniller'in Zamansal-Yersel Değişimleri ve Toprak-Hava Arasındaki Taşınımları
Yetkin Dumanoğlu, Mustafa Odabaşı, Eftade O. Gaga

Organizasyon
 

Destekleyen Kuruluşlar