Cilt 3, Sayı 4, 68-75 (Ekim 2014)

1. İzmir-Kadifekale Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Hava Kalitesinin Belirlenmesi
Ayşegül DEMİR, Gizem TUNA, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

Cilt 3, Sayı 3, 53-67 (Temmuz 2014)

1. Aliağa’da Yeni Enerji Yatırımlarının Bölge Hava Kalitesine Getireceği Yüklerin Belirlenmesi
Başak KAHRAMAN, Gizem TUNA, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

2. Mineral Tozların Türkiye’ye Taşınımının ve Yerel Katkıların Değerlendirilmesi
Kahraman OĞUZ, Cihan DÜNDAR
Tam metin (PDF)

Cilt 3, Sayı 2, 39-52 (Nisan 2014)
Özel Sayı: Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013), Eskişehir, 2013
(Editör: Sait C. SOFUOĞLU)

1. OECD Ülkeleri İçin Hava Kirliliği-Sağlık İlişkisinin İncelenmesi
Rabia Ece OMAY
Tam metin (PDF)

2. Gerçek Karışma Yüksekliği ve Uçuş Fazı Süreleri ile Hesaplanan Uçak Emisyonlarının ICAO Değerleri ile Karşılaştırması
Ozan Devrim YAY, Elif YILMAZ, Tuncay DÖĞEROĞLU, Enis T. TURGUT, Mustafa CAVCAR, Öznur USANMAZ, Kadir ARMUTLU
Tam metin (PDF)

Cilt 3, Sayı 1, 1-38 (Ocak 2014)
Özel Sayı: Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013), Eskişehir, 2013
(Editör: Eftade GAGA)

1. Editörden
Eftade GAGA
HKK2013 (PDF)

2. Açık Gökyüzü Şartlarında Güneş Radyasyonunun WRF Modeli ile Kısa Vadeli Tahmininde Aerosol Etkisinin Değerlendirilmesi
Yaşar Burak ÖZTANER, Abdullah KAHRAMAN, Erhan ÇALIŞKAN, Şeyda TİLEV TANRIÖVER, Ceyhan KAHYA, Bülent AKSOY, Selahattin İNCECİK, Sema TOPÇU, Zafer ASLAN, Burak BARUTÇU, İsmail SEZEN, Serim SAKARYA, Ali DENİZ
Tam metin (PDF)

3. Bursa’da Benzen Seviyesinin İncelenmesi ve Sağlık Riski Tahminin Farklı İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Değerlendirilmesi
Mihriban YILMAZ CİVAN, Öznur OĞUZ KUNTASAL, Gürdal TUNCEL
Tam metin (PDF)

4. Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri
İrde ÇETİNTÜRK GÜRTEPE, Canan Esin KÖKSAL
Tam metin (PDF)

5. Eskişehir Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinin Organik Karbon (OC) ve Elementel Karbon (EC) Derişimlerinin Belirlenmesi
Akif ARI, Eftade O.GAGA
Tam metin (PDF)

Cilt 2, Sayı 4, 103-158 (Ekim 2013)
Özel Sayı: Türkiye’de Hava Kirliliği Çalışmaları – I
(Misafir Editör: Gürdal TUNCEL)

1. Türkiye'de Hava Kirliliği Çalışmaları - I
Gürdal TUNCEL
Tam metin (PDF)

2. Türkiye’de Hava Kirliliğinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları
Özlem CAVKAYTAR, Özge Uysal SOYER, Bülent Enis ŞEKEREL
Tam metin (PDF)

3. Türkiye’de Hava Kalitesi Modellemesi
Mete TAYANÇ
Tam metin (PDF)

4. Bursa Atmosferi’ndeki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyon Seviyelerinin Zamansal ve Bölgesel Değişimi
Aşkın BİRGÜL, S. Sıddık CİNDORUK, Fatma ESEN, Yücel TAŞDEMİR
Tam metin (PDF)

5. Megaşehirlerde Hava Kalitesi ve İstanbul Örneği
Selahattin İNCECİK, Ulaş İM
Tam metin (PDF)

6. Türkiye’de İç Ortam Hava Kirliliği Çalışmaları
Gülen GÜLLÜ
Tam metin (PDF)

Cilt 2, Sayı 3, 74-102 (Temmuz 2013)
Özel Sayı: TESKON İç Hava Kalitesi Sempozyumu, İzmir, 2013

1. Editörden
Sait C. SOFUOĞLU
İHKS (PDF)

2. Balıkesir İl Merkezinde Konutlarda İç/Dış Ortam Partikül Madde Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi
Lokman Hakan TECER, Nadir İLTEN, Ayşe Tülay SELİCİ
Tam metin (PDF)

3. Havadan Kaynaklı Bakteri Seviyesinin Çanakkale’deki Ev, Yurt ve Okullarda Mekansal Değişimi
Sibel MENTEŞE, Deniz TAŞDİBİ, Tuğba BÖCE, Melis Burçe MUTLU,
Saime Selin ÖZDEMİRPENÇE, Salih Yunus NİŞANCI, Elif PALAZ, Burak ÇETİN,
Burak SELÇUK, Sevil KARAGÖZ
Tam metin (PDF)

4. Üniversite Laboratuvarlarında İç Hava Kalitesi ve Çalışanların Mesleksel Risk Etmenleri
Melis TOPRAK, Gül GÜRSOY, Yücel DEMİRAL, Arif H. ÇIMRIN, Sait C. SOFUOĞLU
Tam metin (PDF)

5. Evlerde İç Ortam Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonlarına Etki Eden Faaliyetler
Bilge KARAKAŞ, Gülen GÜLLÜ
Tam metin (PDF)

Cilt 2, Sayı 2, 45-73 (Nisan 2013)

1. Bir Üniversite Yerleşkesi İçinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Hava Kalitesinin Belirlenmesi
Hüsnü KOCA, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

2. Erzurum Kent Merkezinde Kar Yüzeyli Örnekleyici ile Benzo[a]Pyrene’nin Atmosferik Kuru Çökelme Akısının Belirlenmesi
Cihan PALOLUOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR, F. Sezer TURALIOĞLU, Eftade O. GAGA
Tam metin (PDF)

3. İzmir’de Kent Merkezi ve Yakın Çevresinde Ölçülen Ozon ve Azot Dioksit Seviyelerinin Zamansal Değişiminin İncelenmesi
Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM
Tam metin (PDF)

Cilt 2, Sayı 1, 1-44 (Ocak 2013)

1. Kanal İstanbul Projesi Sonrası İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiğinden Kaynaklanan Hava Kalitesinde Beklenen Değişimlerin İncelenmesi
Gizem TUNA, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

2. Balıkesir’de Hava Kirliliğinin Çocuk ve Yetişkinlerde Solunum Hastalıklarına Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması
Lokman Hakan TECER
Tam metin (PDF)

3. Bir Üniversitedeki Adölesan ve Erişkinlerde Hasta Bina Sendromu Belirtilerinin CO2 ile İlişkisinin İncelenmesi
Ayla AÇIKGÖZ, Burak BAYKARA, Nazan UYSAL
Tam metin (PDF)

4. Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Kirletici Seviyelerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi
Derya BAYTAK, Sait C. SOFUOĞLU, Onur ALKAN, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

5. Eskişehir’de Bir Petrol İstasyonu Çevresindeki Dış Ortam Uçucu Organik Bileşik (UOB) Derişimlerinin Belirlenmesi
Erman DOLMACI, Özlem ÖZDEN, Tuncay DÖĞEROĞLU, Eftade O. GAGA
Tam metin (PDF)

Cilt 1, Sayı 2, 41-84 (Ekim 2012)

1. Farklı Maki Türlerinden Kaynaklanan Biyojenik Uçucu Organik Bileşik (BVOC) Emisyonlarının Belirlenmesi
Okan DAŞDEMİR, Barış YAMAN, Mustafa ODABAŞI, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

2. İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda BTEK Yüzey Yayılım Profilinin Araştırılması
Ferhat KARACA
Tam metin (PDF)

3. Çanakkale İli Hava Kalitesinin Kirlilik Türlerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Sibel MENTEŞE, Canan CAN YARIMTEPE
Tam metin (PDF)

4. Kızılçam (Pinus Brutia) Tarafından Yayınlanan Biyojenik Uçucu Organik Bileşik (BVOC) Emisyonlarının Belirlenmesi ve Emisyon Değerlerinin Yükseltiyle Değişiminin İncelenmesi
Barış YAMAN, Okan DAŞDEMİR, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI
Tam metin (PDF)
 

Cilt 1, Sayı 1, 1-40 (Temmuz 2012)

1. Editörlerden
Eftade E. GAGA, Sait C. SOFUOĞLU
Başlarken (PDF)

2. İzmir Körfezi’nde Toplu Taşım Yapan Deniz Taşıtlarından Kaynaklanan Hava Kirleticilerin Kent Atmosferindeki Dağılımlarının EPA-ISCST3 Modeli ile Belirlenmesi
Fatih İLEK, Tolga ELBİR
Tam metin (PDF)

3. Bursa’da Yarıkırsal Bir Bölge'de Poliklorlu Bifeniller, Organoklorlu Pestisitler ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toplam Çökelme Akılarının Belirlenmesi
S. Sıddık CİNDORUK, Aşkın BİRGÜL, Fatma ESEN, Yücel TAŞDEMİR
Tam metin (PDF)

4. Elektrik Üretimine Bağlı Karbondioksit Emisyonunun Bölgesel Olarak Belirlenmesi ve Uzun Dönem Tahmini
S. Yeşer ASLANOĞLU, Merih AYDINALP KÖKSAL
Tam metin (PDF)

5. Sıralı (Fraksiyonel) Yağmur Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Ve Organoklorlu Pestisit Kompozisyonlarının İncelenmesi
İlker KÖPRÜ, Hatice KARADENİZ, Eda KANCA, Yasin Çağrı KILIÇER, Elif ÖZLÜ,
Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ
Tam metin (PDF)