Sıra No

Bildiriler

Sayfa No

1

Keten Tohumunun (Linum Usitatissium L.) Alternatif Enerji Kaynağı Olarak İncelenmesi

Çağlayan AÇIKGÖZ, Ö. Mete KOÇKAR

1 - 12

2

Kırıkkale'de Hava Kirliliğinin Meteorolojik Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması

M. Emin AKAY

13 -19

3

Uludağ'daki Biyojenik Emisyonların ve Gaz Fazı Kirleticilerin İncelenmesi

Yusuf AKTAŞ, Semra TUNCEL

20 - 30

4

Yaş Yıkama Sistemlerinde Deniz Suyu ile SO2 Tutulmasında Magnezyumun Etkinliği

Doğa ALEVER, Hakan EKİNCİ, Ünsal GİDERÖZ, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL

31 - 39

5

İstanbul'da Gece Ozonu Oluşumu ve Diğer Parametrelerle İlişkisi

Kadir ALP, Gülin ERYILMAZ

40 - 50

6

İstanbul'da Ozon ve NOX İlişkisinin İncelenmesi

Kadir ALP, Nizamettin MANGIR, Asude ÖZKAN

51 - 62

7

İstanbul’da Meteorolojik Koşulların ve Yüzey Ozon Konsantrasyonlarının MM5 ve CAMx Modelleri Simülasyonu

Ümit ANTEPLİOĞLU, Selahattin İNCECİK, Sema TOPÇU

63 - 71

8

ODTÜ Kampüsünde Uçucu Organik Bileşiklerin Neden Olduğu Hava Kirliliğinin İncelenmesi

Aysel ATIMTAY

72 - 83

9

İskenderun Körfez Bölgesindeki Emisyon Envanterinin İncelenmesi

Tahir CHAUDHARY, Aysel ATIMTAY

84 - 95

10

Mono Aromatik ve Oksijen İçeren Uçucu Organik Bileşiklerin İzmir Havasındaki Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Eylem ÇETİN, Mustafa ODABAŞI

96 - 105

11

Eskişehir İçin Hava Kirliliği Envanterinin Hazırlanması ve CBS Kullanılarak Kirlilik Haritalarının Oluşturulması

Hicran ÇINAR, Tuncay DÖĞEROĞLU, Ozan D.YAY, Metin ALTAN, Berna YAZICI, Can AYDAY, Serap KARA

106 -118

12

Bozüyük Yöresinde Yayılış Gösteren Pinus Nigra İbrelerinde Kükürt Birikiminin İncelenmesi

Arzu ÇİÇEK

119 - 126

13

Eskişehir'de Trafik Kaynaklı Ağır Metallerin Ağaç Yapraklarında Birikiminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

Arzu ÇİÇEK, Özlem BEKTAŞ, Atila OCAK, Zeki YILDIZ

127 - 140

14

Denizli’de Hava Kirliliğine Çözüm Arayışları: Gölemezli Jeotermal Kaynağının Kent Isıtmasında Kullanımı

Sibel ÇİZMECİOĞLU, Aysen MÜEZZİNOĞLU

141 - 148

15

Atmosfer Kökenli Ağır Metal Depozisyonunun Ekotoksik Etkileri

Sibel ÇİZMECİOĞLU, Ayşe BOZLAKER, Aysen MÜEZZİNOĞLU

149 -160

16

HYSPLIT Back-Trajectory Modeli ile İzmir ve Çevresindeki Hava Kirletici Kaynakların Bölge Hava Kalitesine Etkilerinin Analizi

Faruk DİNÇER, Tolga ELBİR, Aysen MÜEZZİNOĞLU

161 -168

17

Türkiye’nin Değişik Bölgelerinde Ölçülen Aerosol Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL

169 - 181

18

Pirinanın Yakıt Olarak Kullanımı: Stokerli Bir Kazanda Yakma Denemeleri

Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM

182 - 194

19

Linyitlerin Uçucu Madde Yanması Sırasında NOx Emisyonunun İncelenmesi

Neslihan DURANAY, Dursun PEHLİVAN

195 - 204

20

Siklon Tipi Gaz Yıkayıcısı ile Baca Gazından Kükürtdioksitin Uzaklaştırılması

Hakan EKİNCİ, Doğa ALAVER, Emre GÜRLEYİK, Gülnur ŞAHİN, Ö. Murat Doğan, Bekir Zühtü UYSAL

205 - 210

21

Şehir Atmosferinde Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin Yaş Çökelmesi

Eftade O. GAGA, Semra TUNCEL

211 - 219

22

Şehir Atmosferindeki Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin Kuru Çökelme Akılarının ve Kirlilik Dağılımının Kar Yüzeyi Kullanılarak Belirlenmesi

Eftade O. GAGA, Gürdal TUNCEL, Semra TUNCEL

220 - 226

23

Hava Kanallı Biriketleme Yöntemiyle Linyitlerden Dumansız Ev Yakıtı Üretimi

Zafer GENCER

227 -237

24

Adapazarı Bölgesi Örneğinde Hava Kalitesi Belirleme Çalışması: Şehir Hava Kalitesi  Ölçümleri İle Dispersion Modeli Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ezzeddine GHANDOUR, Gülen GÜLLÜ

238 - 247

25

İzmir İlinde Hava Kalitesi Yönetimi ve Uygulamaları

Vildan GÜNDOĞDU, Mehmet ÖZDİREK, İlknur ÖZDOĞAN, Şükran NURLU, Göktürk BURSALI

248 - 257

26

Yanma Sistemlerinde Oluşan Karbon Partiküllerinin Hacim Oranlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Fikret İNAL, Gökmen TAYFUR

258 - 268

27

Şehir Atmosferinde Eser Metallerin Kuru Çökelmesi

Gülay ÖNAL, Semra TUNCEL

269 - 274

28

Kalsiyum Magnezyum Asetat ile Püskürtmeli Kolonda Baca Gazı Desülfürizasyonu

Gülden ÖZDİL GÖK, Bekir Zühtü UYSAL

275 - 285

29

Çorlu İlçesinde Emisyon Envanteri ve Hava Kirletici Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Asude ÖZKAN, Ferruh ERTÜRK, Kadir ALP

286 -297

30

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Gözlenen Yüksek Sülfat Derişim Kaynaklarının Belirlenmesi

Fatma ÖZTÜRK, Lenar SOULTANOV, Gürdal TUNCEL

298 - 311

31

Kömür Yapısındaki Minerallerin Manyetik Ayırma Yöntemi ile Uzaklaştırılması

Meryem SEFERİNOĞLU, Agah KÖKER

312 - 324

32

İzmir Atmosferinde Formaldehit Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Remzi SEYFİOĞLU, Mustafa ODABAŞI

325 - 330

33

İzmir Havasındaki Toz Derişimlerinin Yapay Sinir Ağları Modeli İle Tahmini

Sait SOFUOĞLU, Gökmen TAYFUR, Aysun SOFUOĞLU, Savaş BİRGİLİ

331 - 339

34

Petrokok ve Linyit Karışımlarının Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması ve Emisyonları

Hüseyin TOPAL , Ali Durmaz, Aysel ATIMTAY

340 - 349

35

İstanbul’da Ozon Mevsimi Esnasında Ozon Seviyeleri (1998-2002)

Sema TOPÇU, Ceyhan KAHYA, Deniz DEMİRHAN, Selahattin İNCECİK

350 - 357

36

Ege Bölgesi’nde Kirlilik Kaynaklı Metallerin Coğrafik Dağılımı

Semra TUNCEL, Serpil YENİSOY KARAKAŞ

358 - 368

37

Yanma ve Hava Kirliliğinde Yakıtların Payı

Nazmiye UZUN, Hakan YÜKSEL, Filiz KABADAYI, Emine UZUN

369 - 382

38

Pirina Yakılması Neticesinde Oluşan Baca Gazı Emisyonları ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Nedim VARDAR, Nadir İLTEN

 383 - 390

39

Konya'da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Salih YAŞAR, Hülya ŞEVİK

 391 - 402

40

Bir Çimento Fabrikası Çevresinde Hava Kalitesinin İncelenmesi

Sinan YATKIN, Abdurrahman BAYRAM

 403 - 412