Logo

Yönetmelik

Kuruluş ünvanı, çalışma yeri : 

Madde 1 a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 3 ünncü fıkrasının "m" bendine dayanılarak "The International Union of Air Pollution Prevention Associations (IUAPPA) statüsü çerçevesi içinde bir Milli Komite kurulmuştur. 

b) Bu Milli Komite'nin Ünvanı "Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi (HKADTMK)" dır. Milli Komite'nin merkezi Dokuz Eylül Üniversitesidir. 

Amaçlar ve Görevler : 

Madde 2 - Milli Komite'nin amaçları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Türkiyede hava kirlenmesi ile ilgili araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, yürütmek, desteklemek ve bu konuda bilimsel yayın yapmak, 

b) Türkiye'de ısınma, trafik, endüstri gibi tekil veya yaygın kaynaklardan meydana gelen hava kirlenmesinin belirlenmesi ve bu kaynakların denetimi yoluyla hava kalitesini yüksek düzeyde tutmak amacıyla resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Evsel, ticari veya endüstriyel nokta kaynaklardan, hava, kara ve deniz ulaşım araçlarından ve yaygın alan kaynaklarından yayınlanan hava kirleticilerin asgari düzeye indirilmesi için yanma olayının verimliliğinin arttırılması yoluyla veya başka tekniklerle kirlenmenin denetimi konularında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, 

d) Çalışma alanınaa giren konularda ulusal çalışmalar yapmak ve diğer kişi ve kurumlarla teknolojiyi geliştirmek için işbirliği yapmak, 

e) Türkiye'den üye kuruluş olarak "The International Union of Air Pollution Prevention Associations (IUAPPA)" çalışmalarına ve toplantılarına katılmak, Türkiye'yi bu birlik nezdinde temsi etmek; bu birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişki kurmak ve bunlarla çalışma alanları içinde işbirliği yapmak. 

Kapsam : 

Madde 3- Komite'nin çalışma alanı Madde 2'de belirtilen amaç ve görevler çerçevesinde, hava kirlenmesi ve denetimi konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar, çevre bilimleri ve çevre teknolojisinin hava kirlenmesi ve kontrolu ile ilgili diğer bütün alanları kapsar. 

Üyelik :

Madde 4- a) Madde 3'te belirtilen kapsam içine giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları bulunan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile, hava kirlenmesi alanında araştırma ve uygulama ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Tüzel kişiler Milli Komite'de seçecekleri birer üye ile temsil edilirler. 

b) Bir özel veya tüzel kişinin Milli Komite'ye üye olabilmesi için, bu kişinin üyeliğinin iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulunca onaylanması gerekir. 

c) Genel kurulca aksine bir karar alınmadıkça üyeler Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda aidat öderler. 

Organlar :

Madde 5- Milli Komite'nin organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. 

Genel Kurul :

Madde 6- Genel Kurul üyelerin tamamından oluşur. Genel kurul zorunlu bir durum bulunmadıkça, her yıl Haziran ayında Başkanın çağrısı üzerine, çoğunluk aranmaksızın toplanır. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı usulde toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan hallerde toplantı tarihinden en az bir ay önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, her toplantıda Kurulca üyeler arasından seçilen bir oturum başkanı tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 7- Milli Komite'nin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üçer yıllık süreler için seçilen bir milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter (aynı zamanda sayman görevini de yürütür) ve dört üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulu'nun süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak ücretli görevliler istihdam edebilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir. Yönetim Kurulu her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Genel Kurula ayrıntılı bir çalışma raporu sunar. 

Temsilciler : 

Madde 8-"The International Union of Air Pollution Prevention Associations (IUAPPA)" birliğine ve bu birliğin komitelerine temsilciler, Milli Komite üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Gerekli olduğu takdirde diğer uluslararası kuruluşlara da aynı şekilde temsilci atanır. 

Mali Hükümler : 

Madde 9- a) Milli Komite'nin çalışmaları için gerekli giderler, Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşüne dayanılarak Dokuz Eylül Üniversitesi bütçesine konulacak ödenekler ile üyelik aidatları, hibelerden ve araştırma, eğitim, bilimsel toplantı, yayın vb. faaliyetlerin gelirlerinden karşılanır. 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenecek üyelik aidat miktarları her yıl Genel Kurulca tespit edilir. Kurul bu yetkiyi Yönetim Kuruluna devredebilir. 

c) Milli Komite'nin "The Internotional Union of Air Pollution Prevention Associations (IUAPPA)"ya ödeyeceği aidat Milli Komite bütçesinden veya Dokuz Eylül Üniversitesi bütçesindeki ödeneklerden karşılanır. 

d) Milli Komite, Yönetim Kurulu kararı ile, resmi veya özel kuruluş ve kişilerden her türlü bağış, tahsisit ve yardım kabul edebilir. 

e) Milli Komite'nin çalışmaları ile ilgili giderler Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı sınırlar içinde Genel Sekreter tarafından yapılır. Bu sınırları aşan giderler için, başkan veya başkan yardımcısı ile genel sekreter müştereken karar verebilir. Dokuz Eylül Üniversitesi bütçesinden sağlanacak ödeneklerden, Yönetim Kurulunun talebi üzerine mer'i mali ve idari mevzuat çerçevesinde yararlanılır. 

f) Mali hükümler akımından, çalışma dönemi mali yıldır. 

g) Her döneme ait gelir ve gider hesapları, dönemi takip eden Haziran ayındaki olağan toplantıda GenelKurul'a sunulur. İbra kararı Genel Kurul tarafından verilir. 

h) Her dönem için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe o dönemin Haziran ayındaki olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu bütçede dönem içinde zorunlu gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Süre ve Fesih : 

Madde 10 - a) Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur. 

b) Milli Komite, üye tam sayısının dörtte üçünün Genel Kurul toplansınıda alacağı bir kararla kendini feshedebilir. Ancak, bu kararın geçerli olabilmesi için fesih teklifinin gündemde gerekçeli olarak bulunması ve bu gündemle gerekçenin toplantı tarihinden en az iki ay önce üyelere gönderilmiş olması gereklidir. 

c) Yükseköğretim Kurulu, amaçlarından saptığı veya görevlerini yerine getirmez hale geldiği takdirde Milli Komiteyi feshedebilir. 

d) Fesih halinde Milli Komite'nin taşınır ve taşınmaz malları ile parasının nereye devredileceğini Yükseköğretim Kurulu kararlaştırır. 

Geçici Madde 1- Milli Komite'nin kurulması Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, üç ay içinde ilk Genel Kurul toplantısı yapılır. O zamana kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu görevi kurucu üyeler tarafından yürütülür. 

Yürürlük : 

Madde 11- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.