Logo

Üyelik Başvurusu

Üyelik Yönergesi :

“Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi”, 2547 sayılı Yüksek Oğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının “m’ bendine dayanılarak “The International Union of Air Pollution Prevention Associations (İUAPPA)” statüsü çerçevesi içinde kurulmuştur.

Milli Komitenin amaçları ve görevleri;

— Türkiye’de hava kirlenmesi ile ilgili araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, yürütmek, desteklemek ve bu konuda bilimsel yayın yapmak,

— Türkiye’de ısınma, trafik, endüstri gibi tekil veya yaygın kaynaklardan meydana gelen hava kirlenmesinin belirlenmesi ve bu kaynakların denetimi yoluyla hava kalitesini yüksek düzeyde tutmak amacıyla resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

— Evsel, ticari veya endüstriyel nokta kaynaklardan, hava, kara ve deniz ulaşım araçlarından ve yaygın alan kaynaklarından yayınlanan hava kirleticilerin asgari düzeye indirilmesi için yanına olayının verimliliğinin arttırılması yoluyla veya başka tekniklerle kirlenmenin denetimi konularında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,

— Çalışma alanına giren konularda ulusal çalışmalar yapmak ve diğer kişi ve kurumlarla teknolojiyi geliştirmek için işbirliği yapmak,

— Türkiye’den üye kuruluş olarak “The International Union of Air Pollution Prevention Associations (LUAPPA)” çalışmalarına ve toplantılarına katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek; bu birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişki kurmak ve bunlarla çalışma alanları içinde işbirliği yapmak.

Milli Komitenin çalışma alanı; yukarıda belirtilen anıaç ve görevler çerçevesinde, hava kirlenmesi ve denetimi konusunda yapılan çalışma ve araştırmaları, çevre bilimleri ve çevre teknolojisinin hava kirlenmesi ve kontrolu ile ilgili diğer bütün alanları kapsar.

Milli Komitenin çalışma alanı içine giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları bulunan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile hava kirlenmesi alanında araştırma ve uygulama ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar Milli Komite üyeliğine kabul edilebilirler.

1. Milli Komite’ye üyelik aşağıdaki şekillerde olabilir.

A) ÜYE: Milli Komite’nin çalışma alanı içine giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları bulunan T.C. vatandaşı gerçek kişiler, iki üye tarafından teklif edilnıeleri ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üye olabilirler. Üyeler, HKADTMK’nin her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine katılımda bulunabilirler. Üyeler, yönetim için aday gösterme, seçme ve seçilme hak ve sorumluluklarına sahiptirler.

B) ÖĞRENCİ ÜYE: Milli Komite üyesi gerçek kişiler komitenin çalışma alanına giren bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yaptıklarını belgeledikleri takdirde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kabul edilirler. Öğrenci üye, kişi üye aidatının yarısı oranında aidat öder. Öğrenci üye, HKADTMK’nin her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine katılımda bulunabilirler; yönetim için aday gösterme, seçme ve seçilme hak ve sorumluluklarına sahiptirler.

C) ARAŞTIRMA KURULUŞU ÜYELİĞİ: Milli Komitenin yukarıda belirtilen çalışma alanlarında araştırma ve uygulama ile ilgili kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Çevre Bakanlığı, TUBİTAK, TAEK, TSEK, vb.) iki üye tarafından teklif edilmeleri ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üye olabilirler. Bu kuruluşlar seçecekleri bir temsilci ile Milli Komite’de temsil edilirler. Temsilci üye HKADTMK’nin her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine katılabilirler. Temsilci üye, yönetim için aday gösterme, seçme ve seçilme hak ve sorunıluluklarına sahiptir.

Üye kuruluş kendilerini Milli Komite’de temsil edecek temsilci üyenin açık kimliğini Milli Komite Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirir. Üye kuruluş, dilediği taktirde Milli Komite’ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci üyesini değiştirebilir.

D) KURUM/KURULUŞ ÜYELİĞİ: Milli Komitenin yukarıda belirtilen çalışma alanlarında araştırma ve uygulama ile ilgili olan ancak (C) şıkkına giremeyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, iki üye tarafindan teklif edilmeleri ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üye olabilirler. Bu kamu kurumu veya özel kuruluşlar seçecekleri bir temsilci ile Milli Komite’de temsil edilirler. Temsilci üye genel kurula dinleyici olarak katılabilir fakat yönetim için aday gösterme, seçme ve seçilme hak ve sorumluluklarına sahip değildirler. Üye kurum veya kuruluş temsilci üyesi aracılığıyla HKADTMK’nin her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine katılabilirler.

Üye kurum ve kuruluş kendilerini Milli Komite’de temsil edecek temsilci üyenin açık kimliğini Milli Komite Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirirler. Üye kurum ve kuruluş dilediği takdirde Milli Komite’ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci üyesini değiştirebilir.

2. Herhangi bir statüde bulunan üye, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak Genel Sekreterliğe birdirerek üyeliğini sona erdirebilir.

3. Herhangi bir statüde bulunan üye, arka arkaya iki yıl üyelik aidatını ödemediği veya çalışma iç tüzüğüne uymadığı taktirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

4. Üyelik aidatları Genel Kurul’ca belirlenir. Genel Kurul bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.

5. Ödenmemiş olan aidatlar en son yılın aidatı üzerinden ödenir.

Üyelik Başvuru Formu İçin Tıklayınız