A M
AAS 22 maruziyet 56
Absorpsiyon 282 merkez zaman 369
Ağaç kurumaları 562 metaller 548
Ağır metal 488, meteoroloji 87, 148
Akaryakıt istasyonu 78 meteorolojik faktörler 436
Aktif Örnekleme 479 meteorolojik parametreler 148
Aliağa 346 mineral madde 649
Alıcı ortam modeli 358 model sistemi 606
Anyon 22 modelleme 22, 436
Artım azalması 315 MOVES 632
Asit yağmuru 22, 358
Atık Yakma 641 N
Atıktan enerji 170 nötralizasyon 22
Atmosfer 675 NOX 224, 398, 649, 668
Azot 509 NOX modellemesi 387
Azot Dioksit 40
B O
B. subtilis 201 oda deneyi 201
Background konsantrasyon 461 ODTÜ 570
Benzen 682 odun hammaddesi 315
Benzin motorları 540 online örnekleme 675
Bina-içi hava 532 organize sanayi bölgesi 119
Birikim 242 orman 315
Birlikte yakma 649 örnekleme oranı 232
Biyoaerosol 201, 447 otobüs 410
Biyogaz 170, 659 ozon 87, 418, 499
Biyokütle 619, 649 ozon oluşum potansiyeli 209
Biyometanizasyon 659 P
Bolu 87 PAH 99, 249, 258, 272, 376
Boyut Dağılımı 548 partikül madde 159, 249, 358, 548
BTEK 30, 176, 209 partikül madde kirliliği 56
Bursa 138, 232, 293 pasif hava örnekleyicisi 232
Büyüklük dağılımı 242 pasif örnekleme 30, 176, 209, 461, 499, 40
poliklorlu bifeniller (PCB) 108, 232, 272, 293
C pelet 224, 668
CBS 583 phenanthrene 99
CO2 61, 583 PM 410, 436
COPERT 632 PM1 376, 469
PM10 56, 127, 336, 346, 224, 376, 469
Ç PM2.5 56, 376, 447, 454, 469
Çanakkale hava kalitesi 127 PMF 184
Çevre 614 PVC 201
Çoklu lineer regresyon 87
Çok halkalı aromatik hidrokarbonlar 184 R
Çökelme 138 reseptör modellemesi 68
Çökelme akısı 108 risk hesaplaması 176
Çökelme hızı 108
Çöken toz 346 S
Çözünmüş demir 509 sabit yatak yakma 224
Çözünürlük 48 sağlık riski değerlendirmesi 532, 682
sahra tozu 242
D Samsun 40
DDM 606 sanayi 315
DDT 272 sarıçam 570
Dicle 369 SCIAMACHY 398
Dioksin 282 sedir 570
Dış hava kalitesi 447 454 119 şehir içi ulaşım 520
Dış Hava Konsantrasyonu 232 sera etkisi 170
Doğa 614 sera gazı 267
Dolaşımlı akışkan yatak 619 sera gazı emisyonları 14
sigara kullanımı 68
E siklon tespiti 426
Egzoz emisyonları 540 solunum sistemi sağlığı 591
Emisyon 488, 619, 14 Suda çözünen metal 469
Emisyon ticareti 267
Endüstri bölgeleri 346 T
Enerji 303 taşıt aktivitesi 520
Erkenkarerimesi 369 termal atık bertaraf yöntemleri 641
Erzurum 99, 194, 418 tıbbi atık yakma tesisi 488
Eskişehir 479 toplam çökelme 108
F toplam metal 469
Faktör analiz 87, 249, 258 toprak kirliliği 272
Fırat 369 toz taşınımı 159
Formaldehit 532 Trabzon kenti 600
Fosfor 509 trafik 127, 410, 469
Fosil Yakıt 436 trafik kaynaklı emisyonlar 632
Furan 282 tutma sabiti 148
G U
gaz-partikül dağılımı 258 UAH 78
GC/MS 78 uçucu aromatik hidrokarbonlar 78
GC-FID 30 uçucu organik bileşikler (VOC) 30, 68, 119, 148, 209, 447, 454, 479, 520, 532, 675
gerçek atmosferik koşullar 148 ulaştırma kaynaklı emisyonlar 520
gönüllü piyasalar 267 ulaştırma kaynaklı hava kirliliği 14
gümüş iyonu 201 uydu verisi 606
uzaktan algılama 398
H uzun mesafeli taşınım 358, 606
hastalık 562,
hava 78, 336 V
hava kalitesi 40, 336, 346, 418, 426, 600 ventilasyon katsayısı 87
hava kirleticiler 336
hava kirliliği 99, 159, 249, 258, 315, 387, 436, 520, 570, 591, 600, 606, 632, 675, 682 Y
hava kirliliği ölçümü 461 yakma tesisi 282
hava kirliliği ve insan 499 yanma 387, 668
hava-su arakesit 138 yanma modellemesi 387
hızlı gelişen türler 315 yaş depolanma 48
yenilenebilir enerji 61, 170, 659
I yerel farklılaşma 376
IC 22 yerel hava kalitesİ 48
ısınma 127 yörünge analizi 48
ıslak-kuru çökelme örnekleyicisi 293
Z
İ zararlı 562
iç ortam 410 Zonguldak 682
iç ortam hava kalitesi 119, 583, 303, 454
iç ortam hava kirliliği 499, 56
iç ve dış ortam 418
iklim 614
iklim değişikliği 61, 315, 369, 426
ilköğretim okulları 532
infiltrasyon 194
insan 614
İSTAÇ 488
İstanbul 272, 548
İstanbul Şehir Çevrimi (IDC) 540
istatistiksel test 454
iz elementler 194
İzmir 209
K
kalıcı organik kirletici 138
kaliteli yakıt ve yakma sistemleri 591
kapalı alan 30
kar yüzeyli örnekleyici 194
karaçam 570
karışım yüksekliği 87
katalitik filtre 282
katyon 22
kaynak 447
kaynak belirleme 184
kent havası 376
Kilikya Baseni 509
kirlilik kaynakları 336
kişisel maruziyet 68
kişisel örnekleme 176
Kocaeli 68
Kocaeli Yarımadası 315
kömür karışımları 224
konsantrasyon 108
Konya 336, 436
korelasyon istatistiği 48
kreş 583
kriter kirleticiler 461
kritik yük 509
kükürt dioksit (SO2) 40, 127, 224, 336, 436, 649, 668
kuraklık 562
kuru çökelme 194
kurumalar 315
Kyoto Protokolü 267
L
linyit 649
linyit karışımları 668