Bildiriler

1. Türkiye’de Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests)’ndan Elde Edilen Sonuçlar
Doğanay TOLUNAY, Sıtkı ÖZTÜRK, Ahmet KARAKAŞ, Mehmet Emin AKKAŞ, Umut ADIGÜZEL, Nevzat GÜRLEVİK, Celal TAŞDEMİR, Fatih AYTAR
2. İki Farklı Sanayi Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Mekânsal Değişiminin Toprak, Hava ve Ağaç Bileşenlerindeki Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler) Açısından İncelenmesi
Yetkin DUMANOĞLU, Ezgi ÖZGÜNERGE FALAY, Gizem TUNA, Hasan ALTIOK, Melik KARA, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI
3. Atmosferik Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü İçin Pasif Örnekleyici Geliştirilmesi ve Saha Koşullarında Validasyonu
Özlem ÖZDEN ÜZMEZ, Eftade O. GAGA, Tuncay DÖĞEROĞLU
4. Derin Kızartmanın İç Hava Kalitesine Etkisinin Partikül Madde, CO ve CO2 Derişimleriyleİncelenmesi
Melis TOPRAK, Arif H. ÇIMRIN, Fikret İNAL, Sait C. SOFUOĞLU
5. Doğum Öncesi Dönemden Başlayarak Bebeklerin Bir Yaşına Geldiği Döneme Kadar İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin Değişimi
Sanaz LAKKESTANI, Bilge KARAKAŞ, Söngül ACAR VAİZOĞLU, Bahar GÜÇİZ DOĞAN, Çağatay GÜLER, Bülent ŞEKEREL, Abbas TANER, Gülen GÜLLÜ
6. Ankara İli Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) İç Ortam Derişimlerinin Belirlenerek Bebek Sağlığı İle İlişkilendirilmesi
Betül KURADA, Gülen GÜLLÜ, Sanaz LAKKESTANİ, Gamze KAYA, Eftade O.GAGA, Akif ARI
7. Dolmabahçe Sarayı’nda İç Ortam Trafik Kaynaklı Kirleticilerin Risk Değerlendirmesi
Feyza ÖZDEMİR, Ferhat KARACA
8. Sağlık Riski Çalışmalarında Aşırı Uç Değerler Analizi ve Log Normal Dağılımının Monte Karlo Simulasyonu İle Karşılaştırılması: Bursa Örneği
Mihriban YILMAZ CİVAN, Öznur OĞUZ KUNTASAL, Gürdal TUNCEL
9. Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunmasına Yönelik İç Hava Kirliliği Risk Yönetimi Dolmabahçe Sarayı Uygulaması
Ferhat KARACA
10. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü İç-Ortam Havasında Ölçülen UOB’lerin Kaynakları
Sema YURDAKUL, Mihriban CİVAN, Gül AYAKLI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL
11. Hava Kirliliğinin Eskişehir’de Yaşayan İlkokul Çocuklarında Solunum Yolu Şikâyetlerine ve Hava Yolu İnflamasyonuna Etkileri
Hicran ALTUĞ, Eftade O. GAGA, Tuncay DÖĞEROĞLU, Bert BRUNEKREEF, Gerard HOEK, Wim van DOORN
12. Hava Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisinin Genelleştirilmiş Panel Veri Modelleri Kullanılarak İncelenmesi
Rabia Ece OMAY
13. Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültelerinde Organik ve İnorganik Kirleticiler
Eftade O. GAGA, Emre CAN, Narin POLAT, Pınar ÖZÜAK, Özlem ÖZDEN ÜZMEZ, Nesimi AKYOL, Tuncay DÖĞEROĞLU
14. Atık Bertarafı Yapan Bir Tesisin Etki Alanında Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi
Faruk DİNÇER, Özgen ERCAN, Özcan CEYLAN
15. İzmir-Aliağa Bölgesindeki Uçucu Organik Bileşiklerin Ortam Havasındaki Seviyelerinin Meteorolojik Parametrelerle İlişkilerinin İncelenmesi
"Güray DOĞAN, Mihriban YILMAZ CİVAN, Öznur OĞUZ KUNTASAL, Aysen MÜEZZİNOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Mustafa ODABAŞI, Tolga ELBİR, Sait SOFUĞLU, Remzi SEYFİOĞLU, Yetkin DUMANOĞLU, Beyhan PEKEY, Hakan PEKEY, Gürdal TUNCEL"
16. Türkiye’nin Kuzeybatısında Partikül Madde Kirliliği ve Kirletici Kaynaklarının EPA PMF İle Belirlenmesi
D. Deniz GENÇ TOKGÖZ, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL
17. Kentsel Atmosferdeki Partikül Maddelerin Boyut Dağılımının Zamana Bağlı Değişimi
Mert KARAÇALI, S. Sıddık CİNDORUK
18. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) İskenderun Sanayi Bölgesi’nde Dış Hava, Toprak, Ölü Örtü ve Ağaç Bileşenlerindeki Mekansal Dağılımı
Ezgi ÖZGÜNERGE FALAY, Gizem TUNA, Hasan ALTIOK, Melik KARA, Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI
19. Bursa’da Yarıkırsal Bir Bölge’de Poliklorlu Bifeniller (PCBs) ve Organoklorlu Pestisitlerin (OCPs) Konsantrasyon Değerlerinin İncelenmesi
Fatma ESEN, Ahmet Egemen SAKIN, Yıldız Mine EVCİ
20. Şehir Ortamı PM10 Parçacıklarının Suda Çözünme Özellikleri
S. Sinan KESKİN, R. Gürcan ORALTAY, Burcu YOLLU
21. Eskişehir Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinin Organik Karbon (OC) ve Elementel Karbon (EC) Derişimlerinin Belirlenmesi
Akif ARI, Eftade O. GAGA
22. Ergene Havzası PM10 Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörler Temelinde Modellenmesi
Merve FIÇICI, Lokman Hakan TECER
23. Uzaktan Algılama Yöntemleri ve Calpuff Dağılım Modeli Kullanılarak Orman Yangınlarının Hava Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi: Antalya Taşağıl-Serik Örneği
Deniz SARI, Nuray AKALIN, Teoman DİKERLER
24. Değişen Fiziksel Koşulların Hava Kalite Model Sonuçları Üzerine Etkisi
Özge GÖKMEN ŞAHİNKAYA, Burçak KAYNAK TEZEL, Kadir ALP
25. Ağaç Bileşenlerinde Ölçülen İz Elementler Yardımıyla Endüstriyel Bölgelerdeki Hava Kirliliğinin Tarihsel ve Mekânsal Değişiminin Belirlenmesi
Melik KARA, Ezgi ÖZGÜNERGE FALAY, Gizem TUNA, Hasan ALTIOK, Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI
26. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve Uygulamaları
Özgen ERCAN, Özcan CEYLAN, Faruk DİNÇER
27. Kaynak Belirleme Çalışmaları İle Belirlenen Kaynak Gruplarının Partiküler Organik Bileşikler Kullanılarak Arttırılması: Örnekleme Çalışmaları ve Metot Geliştirme
Ebru KOÇAK, Seda ASLAN KILAVUZ, İpek İMAMOĞLU, Gürdal TUNCEL
28. Kocaeli İli Körfez İlçesi’nde Noktasal Kaynaklardan Meydana Gelen CO ve Nox Dağılımlarının Farklı Dağılım Modelleriyle İncelenmesi
K. Onur DEMİRARSLAN, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK
29. Katı Atık Depolama Alanlarının Nihai Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Kirlilik Dağılım Modellerinin Birlikte Kullanımı
K. Onur DEMİRARSLAN, M. Kemal KORUCU, Aykan KARADEMİR
30. WRF Modeli İle Güneş Radyasyonu Öngörüsünde Aerosol Etkisinin Değerlendirilmesi
Burak ÖZTANER, Abdullah KAHRAMAN, Erhan ÇALIŞKAN, Şeyda TANRIÖVER, Ceyhan KAHYA, Bülent AKSOY, Selahattin İNCECİK, Sema TOPÇU, Zafer ASLAN, Burak BARUTÇU, İsmail SEZEN, Serim SAKARYA, Ali DENİZ
31. Çatalağzı Enerji Havzasındaki Termik Santrallerden Kaynaklanan Emisyonların Belirlenmesi
Özgür ZEYDAN, Yılmaz YILDIRIM
32. Türkiye’deki Ormanlık Alanlardan Kaynaklanan Biyojenik Uçucu Organik Bileşiklerin (BVOC) Emisyon Envanterinin Hazırlanması
Hüsnü KOCA, Barış YAMAN, Yağmur Meltem AYDIN, Hasan ALTIOK, Melik KARA, Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Mustafa ODABAŞI, Tolga ELBİR, Doğanay TOLUNAY
33. Türkiye’deki İnorganik Kimya Endüstrisi İçin 2010 Yılı Emisyon Envanteri
Ümmügülsüm ALYÜZ, Kadir ALP
34. Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri
İrde ÇETİNTÜRK GÜRTEPE, Canan Esin KÖKSAL
35. ICAO Tanımlarına Göre Yapılan Uçak Emisyonu Hesaplarında Karışma Yüksekliğinden Kaynaklı Belirsizliğin İncelenmesi
Ozan Devrim YAY, Elif YILMAZ, Tuncay DÖĞEROĞLU, Enis Turhan TURGUT, Mustafa CAVCAR, Öznur USANMAZ, Kadir ARMUTLU
36. Kar Yüzeyli Örnekleyici Kullanılarak Trafik Kaynaklı PAH’ların Kuru Çökelme Akılarının Araştırılması
Cihan PALOLUOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR, F. Sezer TURALIOĞLU
37. Erzurum Yağış Örneklerinde Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Araştırılması
Ercan BERBERLER, Cihan PALOLUOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR, F. Sezer TURALIOĞLU
38. Kentsel Bölge Atmosferinde Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Dış Ortam ve Yağmursuyu Konsantrasyon Seviyeleri
Aşkın BİRGÜL, Yücel TAŞDEMİR
39. Lüleburgaz Tarım Alanlarına Çökelen Çiğ ve Yağmur Suyunun İnorganik İyon İçeriğinin Değerlendirilmesi ve Kirletici Kaynakların Tartışılması
M. Doğan KANTARCI, Ülkü ALVER ŞAHİN, Burcu ONAT, Serdar AYDIN
40. Türkiye’de Yetişen Endemik Ağaç Türleri İçin Biyojenik Kökenli Uçucu Organik Bileşik (BVOC) Emisyonlarının Belirlenmesi
Barış YAMAN, Mustafa ODABAŞI, Tolga ELBİR, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Yetkin DUMANOĞLU, Melik KARA, Hasan ALTIOK, Yağmur Meltem AYDIN, Hüsnü KOCA
41. Türkiye’deki İbreli ve Geniş Yapraklı Ağaçlardan Yayınlanan Biyojenik Uçucu Organik Bileşik (BVOC) Emisyonlarının Belirlenmesi OLUŞUMUNUN MODELLENMESİ
Yağmur Meltem AYDIN, Barış YAMAN, Hüsnü KOCA, Hasan ALTIOK, Yetkin DUMANOĞLU, Melik KARA, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Mustafa ODABAŞI, Tolga ELBİR
42. Türkiye İçin EMEP NOx Emisyon Envanterinin OMI NO2 Verileri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Ecem ÖNER, Burçak KAYNAK TEZEL
43. Balıkesir Kent ve Kırsal Atmosferinde İnce ve Kaba Partikül Maddelerin Metalik Kompozisyonunun ve PMF Yöntemiyle Kaynak Katkılarının Belirlenmesi
Lokman Hakan TECER, Gürdal TUNCEL, Güray DOĞAN
44. Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi İle SO2 Giderimi
Ümran TEZCAN ÜN, A. Savaş KOPARAL, Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
45. NOx Emisyonlarının Jet Döngülü Sistemde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Cevdet DOĞAN, Çiğdem BALÇIK, Pınar ERGENOKON, Nadir DİZGE, Bülent KESKİNLER, Güçlü İNSEL
46. Bazı Uçucu Organik Maddelerin Gaz Karışımlarından Ayrıştırılması
Caner KURU, Selva KAYA, Hülya AYKAÇ, Bahtiyar ÖZTÜRK
47. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler
Necmi KAHRAMAN, Mesut ÖNEM, Haluk DELİKTAŞ, Mehmet OĞUR
48. Bursa/Orhaneli Linyiti ve Prina Karışımlarının Dolaşımlı Akışkan Yatakta Birlikte Yakılması
Murat VAROL, Aysel T. ATIMTAY, Hayati OLGUN
49. Çimento Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması İçin Alternatif Yöntemler
Kumru RENDE, Nuray AKALIN, Özgen ERCAN, Bilgin HİLMİOĞLU
50. Adapazarı’nda Ulaşım ve Isınma Kaynaklı Emisyon Envanterleri ve Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi
Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU, Şeyma Zeynep KILINÇ
51. Türkiye Sera Gazları Ulusal Envanterinde Ormancılık Sektörü İçin Yapılan Karbon Hesaplamalarının Değerlendirilmesi
Doğanay TOLUNAY, Banu KARABIYIK
52. Kent Sosyolojisi Açısından Hava Kalitesi
A.Serap FIRAT
53. Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı Amacıyla Kullanılan İktisadi Araçlar ve İngiltere Örneği
Özlem ÇABUK, Saye Nihan ÇABUK
54. Konya İlinde Hava Kalitesinin Belirlenmesinde Pasif Örnekleme Metodunun Kullanılması
Gülnihal KARA, Henk BLOEMEN, Evrim DOĞAN ÖZTÜRK
55. İstanbul’da Ölçülen BTEX’lerin Meteorolojik Parametrelerle İncelenmesi
Duygu ÖZÇOMAK, Burak ÖZTANER, Ali ÖZTÜRK, Hüseyin TOROS, Ali DENİZ
56. İz Metallerin Kuru Çökelmelerinin Karayolu Çevresindeki Değişimi
Aliye DOLAR, F. Sezer TURALIOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR, Remzi SEYFİOĞLU

Posterler

1. Hava Kirliliği Tahmininde Çok Katmanlı Algılayıcı Modellerin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
Utkan ÖZDEMİR, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY
2. Bolu İl Merkezinde Biyo-İzleme İle Hava Kirliliğinin Kaynaklarının Belirlenmesi: İzotopik Kompozisyon
Uğur SAKLANGIÇ, Melek KELEŞ, Hatice KARADENİZ, Fatma ÖZTÜRK, Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ
3. Konya İli Hava Kalitesinin Belirlenmesinde Hava Kalite Ölçüm İstasyonlarının Verilerinin Kullanılması
Gülnihal KARA, Henk BLOEMEN, Evrim DOĞAN ÖZTÜRK, İbrahim TEKİN
4. Mersinde Atmosferik Çökelme Örneklerinin İyonik Bileşimi
Dilek SİNEKLİ, Aslı YENİLMEZ, Türkan ÖZSOY
5. Farklı Alanlarda Faaliyet Gösteren Fabrikaların Boyahane Bölümlerinin İç Ortam Hava Kalitesi, Çalışanların Maruziyeti ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi
Melahat AYDIN, Birkan İSKAN, Özlem GÜLER, Ercan İHTİYAR, Burak ÇINARLI, Seda ASLAN KILAVUZ
6. Bir Sağlık Kuruluşunun İç Ortam Hava Kalitesinin ve Çalışanların Formaldehit Etkilenimi Açısından Değerlendirilmesi
Özlem GÜLER, Birkan İSKAN, Melahat AYDIN, Ercan İHTİYAR, Burak ÇINARLI
7. Doğu Karadeniz Atmosferi Aerosollerinin Kimyasal Kompozisyonunun İncelenmesi
İlker BALCILAR, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Abdullah ZARARSIZ, Gürdal TUNCEL
8. Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi'nde Trafik Kaynaklı Hava Kirletici Emisyon Miktarlarının Belirlenmesi
Sibel ÇUKURLUOĞLU
9. Konya-Seydişehir İlçe Merkezinde Kış Periyodunda Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Kiraz KÖK, Fatma KUNT, Şükrü DURSUN
10. İstanbul Kağıthane İlçesinde 2012 Yaz Aylarında Yapılan BTEX Ölçümleri
Sabin KASPAROĞLU, Kardelen KAYA, Hüseyin TOROS, Hasancan OKUTAN, Ali DENİZ, Ali ÖZTÜRK
11. Işık Kirliliğinin Hava Kirliliğine Olumsuz Etkisi
Zeki ASLAN, Dursun KOÇER, Ayşegül YELKENCİ, Metin ALTAN, Bülent ASLAN
12. Şehirlerde Son Beş Yılda (2007-2012) PM10 Kirliliğinin Değişimi, Kütahya Örneği
Zeynep ORHUN, Kadir ALP
13. Aspir Yağından Çevreci Yakıt Biyodizel
Nezihe AZCAN, Duygu TALU, Özlem YILMAZ
14. İstanbul’da Trafik, Sanayi ve Yerleşimin Yoğun Olduğu Bir Bölgede Solunabilir Partiküllerin Element İçeriğinin ED-XRF Yöntemi İle Belirlenmesi
Burcu ONAT, Ülkü ALVER ŞAHİN, Tanıl AKYÜZ, Sermin ÖRNEKTEKİN
15. Bir Endüstriyel Bölgedeki Hava Kirliliğinin Mekansal Dağılımının Ağaç Bileşenlerindeki İz Elementler Yardımıyla İncelenmesi
Gizem TUNA, Ezgi ÖZGÜNERGE FALAY, Hasan ALTIOK, Melik KARA, Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Doğanay TOLUNAY, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI"
16. Eskişehir'de Hava Kalitesinin Operational Priority Substances (OPS) Modeli İle Değerlendirilmesİ
Halil İbrahim HACIOĞLU, Ozan Devrim YAY, Tuncay DÖĞEROĞLU
17. Kütahya Bölgesindeki Termik Santrallerin Hava Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
Mustafa ÖZKAN, Gizem TUNA, Hicran ALTUĞ, Tolga ELBİR, Eftade O. GAGA

Organizasyon
 

Destekleyen Kuruluşlar